God helse - Veien videre

Resultater

Varig bedring

Totalt har over 300 deltakere gjennomført kursprogrammet siden januar 2012 og det er svært gode tilbakemeldinger. Deltakere forteller at de har lært hvordan de skal bryte langvarige fastlåste tilstander og forstår hvordan den nye situasjonen kan bli varig.

AMOVE har et bredt nedslagsfelt – fra toppidrettsutøvere til personer som har vært langvarig utenfor arbeidsliv grunnet helseplager. Felles er at de alle sammen har ønsket en endring i livet sitt. Alle kursdeltakere er inneforstått med at det kreves innsats etter kurs for at de skal nå målene sine. Nedenfor vil du se hva deltakere rapporterer tilbake rett etter kurs og hvordan det har gått med deltakerne i tre grupper hvor det er foretatt langtidsoppfølging.

Nina tråkket seg ut av smerter på AMOVE kurs 

Kursdeltaker Kristil forteller om sin opplevelse av kurset

Christian mistet jobben

PILOT UNICARE Friskvernklinikken
Tilbakemeldinger fra i to piloter, kursdag 3 – november 2013. 

Unicare Friskvernklinikken er et tverrfaglig rehabiliteringssenter og en spesialistklinikk i Asker. Totalt ti deltakere gjennomførte disse to kursene. Svarene er gjennomsnitt for gruppens tilbakemelding, der de blir bedt om å sette et krysse på en linje med skalering.

Seks spørsmål hvor de fem første er på en skala 1-100 og for det siste en skala fra 1-10Gruppens gjennomsnittlige svar
Lærte du noe som gjør deg styrket i jobb/skole?94
Tror du AMOVE kan påvirke din mulighet til å påvirke helsen din.97
I hvor stor grad er du innstillt på å bruke det du lærer på kurset til å ta vare på helsen din?96
Var kurset med Ansvarlig Helse nyttig for deg?96
Var kurset noe du vil anbefale til andre i samme situasjon?96
Tilfredshet med instruktør på skala fra 1-10, der 10 er topp.10

AMOVE i Toppidrett

Tilbakemelding fra Voss elite eldre junior, 12. januar 2014

 • At eg har lært en super metode
 • Stor hjelp å verta meir bevisst på hva eg tenkjer
 • Vedlig kjekt noko eg trur alle har godt av å gå gjennom
 • Svært nøyd med kunnskapen eg fekk på kurset
 • Eg forstår at humør tilstand er noko eg kan velja!!
 • Eg fekk eit anna syn på livet og at eg i stor grad bestemmer sjølv
 • Veldig bra kurs! Hjelpe oss med å sjå løysingar og få orden på problem. Takk!

Gjennomsnitt fra alle 8 deltakerne på en skala 1-100

 1. Lærte du noe som gjør deg styrket som person? = 84
 2. Tror du kurset kan påvirke resultatene dine?= 86
 3. I hvor stor grad er du innstilt på å bruke det du lærte på kurs til å ta vare på helsen din?= 86
 4. Var kurset med Ansvarlig Helse nyttig for deg i din situasjon?=83
 5. Var kurset noe du vil anbefale til andre innenfor elite idrett?= 86
 6. Din tilfredshet med instruktørens formidling fra 1-10? = 9

LANGTIDSOPPFØLGING AMOVE

Ansvarlig Helse har utført langtidsoppfølging for følgende prosjekter:

 1. Pasienter med utmattelsestilstander 2015-2016
 2. Pasienter i sykemeldingsperioden fra 2013
 3. Ungdom fra Bærum 2014-2015

Langtidsoppfølgingen på alle tre prosjektene viser høy tilfredshet og varig bedring.

Måloppnåelse:

Før kurs fyller alle deltakere ut et motivasjonsskjema hvor de blant annet setter opp sine mål for kursdeltakelse. For hvert mål de har satt opp blir de i avklaringssamtalen før kurs, bedt om å sette et tall på en skala fra en til ti, hvor 1 er null måloppnåelse og 10 er full måloppnåelse. De fleste setter opp minst tre mål for kurset. Vanlige mål er; ”Mer energi”, ”Indre ro”, ”Godt selvbilde”, ”Stresse mindre”, ”Kjenne livsglede”, ”Tro på å klare jobben”, ”Mindre engstelse” og ”Mer ro rundt eksamen”. På kursdag 3, når kurset er ferdig, får de utlevert sitt eget skjema med ønskede mål for kurset, og igjen bedt om å fylle inn tall fra en til ti på de målene som de har satt opp før kursdeltakelse. Videre oppfølging etter 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 1,5 år og 2 år har blitt gjort på oppfriskningskurs eller ved at Vibeke C. Hammer har ringt kursdeltaker. Målene for hver enkelt er satt inn i exel ark og gjennomsnittet for hele gruppen lagt inn i grafer som vises nedenfor.

29 stk Pasienter med utmattelsestilstander 2015-2016

Oppdragsgiver: Unicare Friskvernklinikken AS
Målgruppe: CFS/ME pasienter
Bakgrunn:

Unicare Friskvernklinikken AS er et tverrfaglig rehabiliteringssenter. Fagteamet består av legespesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, manuell terapeut, treningspedagoger, ernæringsfysiolog og fysioterapeuter med kompetanse innen kognitiv tilnærming, arbeidsrettet rehabilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid, trening og idrett. Unicare Friskvernklinikken AS satt i 2013 opp et pilot med Ansvarlig Helse for en sammensatt pasientgruppe. Det ble gjennomført to piloter med AMOVE kurs for til sammen 10 deltakere. Resultatene var så gode at de valgte å gå inn med dette kurset til den nye pasientgruppen CFS/ME som de jobber med i 2015.

I 2015 bidro Ansvarlig Helse med AMOVE som et av tilbudene til CFS/ME gruppen på Unicare Friskvernklinikken i Asker.

Resultat:

(Graf) Unicare Friskvernklinikken
29 personer med utmattelsestilstander 2015-2016

Langtidsoppfølgingen viser varig bedring på pasientens ønskede mål.

18 stk Pasienter i eller nær sykemelding 2013-2017

Initiativtaker: Fastlege Dr. Sidsel Laderud Berge på Gran Legesenter
Oppstart: 2013 Status: Pågående

 

Fastlege Sidsel Laderud Berge Fra 2013 har 13 pasienter i eller nær sykemelding deltatt på AMOVE kurs.

Tilfredsheten er høy blant deltakerne. De fleste er godt på vei til å fungere godt hverdagen og nå målene de satte seg for kurs.

Jeg har ikke være borti noe som er i nærheten. Jeg tror faktisk jeg er bortom deler av AMOVE programmet daglig i min allmennlegepraksis.

Et svært nyttig og virkningsfullt verktøy i møte med en del av de “vanskelige” pasientene, dvs de de fleste står litt maktesløse overfor fordi de ikke finner noe galt. Nå gjenkjenner jeg hva problemet er nokså umiddelbart og ikke minst har jeg verktøy å bruke i behandlingen. Jeg ville ikke vært det foruten!”

Fastlege Sidsel Laderud Berge

Resultat: Se graf nedenfor

22 stk Ungdom fra Bærum 2014-2015

Oppdragsgiver: Ungdomsteamet i Arbeids og velferdsetaten
Målgruppe: Personer  i aldersgruppen 18-29 år som ikke var i jobb eller skole

Tilfredsheten er høy blant ungdommen. De fleste er godt på vei til å nå alle målene de satte seg for kurset. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Resultat: